Zoutwinning Enschede: Handelingsperspectieven voor de Gemeenteraad

De diepe ondergrond onder Enschede wordt al decennia gebruikt voor de winning van zout. Zoutwinning door Akzo/Nobel in de diepe ondergrond vindt plaats door steenzout te injecteren met water en het pekelwater op te pompen, waarna het zout uit het water wordt gehaald. De zoutwinning brengt ook ongewenste effecten met zich mee. Het rondpompen van water om zout te winnen leidt soms tot onvoorziene lekkages; zout water lekt uit de transportleidingen en/of de pompinstallatie naar de ondergrond waardoor verzilting optreedt. Zoutwinning laat lege cavernes achter in de diepe ondergrond die (op termijn) onstabiel kunnen worden en tot bodemdaling kunnen leiden. Lege, stabiele zoutcavernes kunnen benut worden om gasolie in op te slaan, in het kader van de nationale strategische olievoorraad. Ook hier is de vraag hoe deze gasolie op een effectieve, efficiënte en veilige manier zonder lekkages aangevoerd, getransporteerd, opgeslagen en, indien nodig, weer opgepompt kan worden.

Besluitvorming over het gebruik van de diepe ondergrond in en rond Enschede vindt grotendeels plaats buiten de invloedssfeer van de Gemeenteraad. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent vergunningen direct aan zoutwinnende bedrijven zoals Akzo/Nobel. In de vergunningsverlening en in de uitvoering van de mijnbouwactiviteiten heeft het Staatstoezicht op de Mijnen een toezichthoudende rol. Echter, als er problemen optreden dan wordt de gemeente wel geconfronteerd met de gevolgen. De Enschedese Gemeenteraad kan eigenlijk alleen maar reageren op incidenten en heeft geen formele bevoegdheden om in de besluitvorming over de zoutwinning het belang van de lokale samenleving op een effectieve manier te behartigen.

Aan GovernEUR de vraag om handelingsperspectieven voor de Gemeenteraad te formuleren waarmee de belangen van de lokale samenleving in de besluitvorming over zoutwinning, gebruik van lege zoutcavernes voor ondergrondse opslag en andere (toekomstige) activiteiten in de diepe ondergrond (zoals geothermie), beter behartigd kunnen worden.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts