Reflectie

  • Wat is het?

    Betekenis geven aan verschillende percepties over de situatie in een sturings- of beleidsprogramma, door confrontatie met (nieuwe) bestuurskundige inzichten.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Organiseren van Reflectietafels (intervisie, case consultatie, Masterclass) waarin collega’s, experts en/of stakeholders een 360 graden feedback geven op de stand van zaken.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bij fasen-overgang in programma’s, bij ‘vastlopers’ in de programma-uitvoering, bij herorientatie in sturings- en beleidsprogramma’s.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt