Verhaalgebaseerd leren

Governance Capacity Assessment

 • Wat is het?

  Een leermodel dat onderling begrip vergroot en gezamenlijke betekenisgeving stimuleert, door gebruik te maken van het feit dat mensen hun ervaringen definiëren binnen de context van verhalen en verbeeldingen De verhalen dienen als 1) methode, 2) structuur en als een 3) communicatiemiddel; En ze beogen meer (onderling) begrip, aandacht en inzet voor een samenhangend perspectief.

 • Hoe wordt het toegepast?

  Op basis van opgehaalde perspectieven en/of verhalen van mensen in de organisatie of betrokkenen bij het vraagstuk, werkt ‘verhaalgebaseerd’ leren als een duidingsinstrument: hoe wordt het vraagstuk ervaren, waar spreken perspectieven elkaar tegen en waar overlappen ze? Op basis van deze ‘blauwdruk’, die reflexen en patronen blootlegt, volgt een reflectiesessie met alle betrokkenen waarin perspectieven worden gedeeld, en er ruimte ontstaat voor verbreding daarvan.

 • Wanneer wordt het uitgevoerd?

  Bij complexe organisatie- en beleidsvraagstukken of planprocessen waarbij diverse actoren betrokken zijn. De narratieve leermethode gaat ervan uit dat mensen leren door verhalen op te halen, die te delen en daarop te reflecteren. De opgehaalde verhalen kunnen worden gespiegeld aan bestaande verhalen met als doel: het herkennen van patronen en reflexen, het overzien van een krachtenveld, en het anticiperen op (duurzame) keuzes. Het ophalen en delen van verhalen leidt tot vergroting van onderling begrip en wederkerigheid.

Hoe gaat verhaalgebaseerd leren in zijn werk?

Leren via verhalen vraagt altijd om interactie tussen mensen. Het is een open en creatief samenwerkingsproces, waarin de deelnemers:

 1. hun eigen verhaal zo helder mogelijk, en vanuit eigen beleving verwoorden,
 2. luisteren naar de verhalen van de ander,
 3. leren van elkaars verhalen (ofwel, het eigen perspectief verbreden),
 4. gezamenlijk een nieuw handelingsperspectief creëren,
 5. en aan de hand van dat nieuwe perspectief samenwerken aan een nieuwe richting/ nieuwe mijlpalen/ een nieuw gemeenschappelijk doel.

 

 

Deze vijf stappen zijn samen te vatten in onderstaande 5V’s (zie illustratie):

1. Verkennen via Vertellen

HOE? Ophalen van verhalen d.m.v. interviews, gesprekken en creatieve methodes zoals photo-voice = verzamelen perspectieven

RESULTAAT: Ontdekken van (gedeelde) waarden, discrepanties, reflexen, patronen: ‘blauwdruk’

2. Verwarren en Verontrusten

HOE? Delen van ‘blauwdruk’ in reflectiesessies.

RESULTAAT: Gezamenlijk reflecteren op elkaars perspectieven; wat maakt dat los, frictie, herkenning? Eigen perspectief verbreden.

3. Vertellen

HOE? Gezamenlijk zoeken naar gedeeld perspectief, d.m.v gesprek, video, verhalen vertellen, theater-methoden (o.a.).

RESULTAAT: Onderling begrip vergroten

4. Verbeelden, Verleiden, en Vernieuwen

HOE? Weg vooruit ontwerpen. Vertrekpunt: gedeeld perspectief

RESULTAAT: Gezamenlijk nieuw handelingsperspectief creëren

5. Verbinden en opnieuw Vertellen

HOE? Nieuw handelingsperspectief omarmen. Gezamenlijk mijlpalen definiëren en evalueren

RESULTAAT: nieuw begin

Wie

Seline Westerhof MSc, is junior onderzoeker bij GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich vanuit haar achtergrond in sociologie en antropologie op sociale vraagstukken met betrekking tot inclusiviteit en imaginaries. Vanuit een verhalende en visuele insteek verdiept Seline zich in de leefwerelden van mensen om te begrijpen hoe waarden en betekenis vorm krijgen. In dat proces komen haar ervaring in vormgeving en fotografie goed van pas.
Contact: T. 06 – 39896733, E. westerhof@erbs.eur.nl

Dr. Iris Casteren van Cattenburch is associate onderzoeker van GovernEUR en heeft ruim 20 jaar ervaring als communicatiestrateeg in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Zij richt zich in haar onderzoek op het actief verbinden van mensen om een samenhangend perspectief te vinden op professionele uitdagingen. Als associate onderzoeker van GovernEUR ontwikkelt zij methoden op het grensvlak van governance en strategische communicatie. GovernEUR en CvC werken samen in opdrachten rond organisatiecultuurvraagstukken, verandermanagement en innovatieversnelling.

Contact: T. 06 – 24573826, E. casterenvancattenburch@erbs.eur.nl