Samenwerking

Samenwerking H2Ruimte – GovernEUR

Nederland staat voor grote opgaven zoals de energietransitie, de klimaatadaptatie, het woningtekort en de vergroening van Nederland. Deze opgaven staan niet los van elkaar maar moeten samenhangend een plek vinden in gebieden en op locaties. Voor het inpassen, combineren en verbinden van deze opgaven is ruimtelijke ordening cruciaal. De vraag wat waar wel en niet kan, is niet alleen een ordeningsvraagstuk maar ook een governance uitdaging. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet maar ontstaan door het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen met kruisbestuiving tussen disciplines, burgerparticipatie, publiek-privaat-maatschappelijke coalities en gelaagde besluitvorming.

Planologisch adviesbureau H2Ruimte en bestuurskundig onderzoeksbureau GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam willen in samenwerking bijdragen aan deze gebiedsgerichte oplossingen. Zij hebben een structureel samenwerkingsverband waarbij kennis, methoden en personeel worden uitgewisseld. Door de samenhangende inzet van planologische en bestuurskundige expertise kunnen zij meerwaarde bieden bij ruimtelijke vraagstukken met een governance uitdaging.

Voorbeeldprojecten:

Governance van aquathermie – voor de waterschappen hebben GovernEUR en H2Ruimte verkend hoe de governance van aquathermie vorm kan krijgen. Hiervoor zijn de technische en ruimtelijke kenmerken van aquathermie verbonden aan de vraag hoe een aquathermieproject het beste georganiseerd kan worden en welke rol publieke, private en maatschappelijke partijen daarin hebben. Dit heeft geresulteerd in een ‘praatplaat’ die beleidsmakers en projectleiders helpt om governance vormen te bespreken en te kiezen. Voor meer informatie, kijk op Onderzoek – Domein Energie

Leergemeenschap omgevingswet – Een leergemeenschap waarin aan de hand van praktijkcases is geoefend met het inzetten van het instrumentarium van de Omgevingswet voor grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie, herstructurering, centrumontwikkeling). Voor meer informatie, kijk op Werk In Uitvoering.

Samenwerking CVC – GovernEUR

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is met onzekerheid en dynamiek omgeven. Er is onzekerheid over de beste oplossing voor het vraagstuk, tal van partijen en belangen zijn betrokken, en er zijn interne en externe ontwikkelingen om op in te spelen. In dit krachtenveld is het aan organisaties om keuzes te maken. Dr. Iris Casteren van Cattenburch en GovernEUR hebben methoden ontwikkeld om in een onzeker en dynamisch krachtenveld tot reflectie, positionering en besluitvorming te komen. Daarbij bouwen zij voort op inzichten uit de narratieve ethiek, het toekomst- en scenario-denken, en uit toneel en filosofie (theatre-based learning).

De ontwikkelde methoden zijn gericht op organisaties die te maken hebben met een onzeker en dynamisch krachtenveld:

    • Reflectie – het krachtenveld wordt in beeld gebracht, en met interactieve methoden wordt gereflecteerd op de huidige en toekomstige positie van de organisatie.
    • Ontwikkeling – in samenwerking wordt een narratief, agenda of handelingsperspectief ontwikkeld voor uw organisatie.
    • Ervaring – via interactieve theatermethoden wordt het krachtenveld ervaren, om in gesprek te gaan over de positie en uitdagingen van de organisatie.

Voorbeeld
Theatre – based learning

Theatre-based learning maakt gebruik van filosofische teksten en toneelspel om leren tot leven te brengen. Zo kunnen organisaties en teams aan de slag met strategische (leer-)uitdagingen. Dat kan in een actieve teamsessie, een inspirerende dialoog of als onderdeel van een strategisch (communicatie-)onderzoek. We gebruiken filosofie en toneel als instrument om gezamenlijk te reflecteren op gevoelige of onzekere onderwerpen, die vaak moeilijk te adresseren zijn. Met deze methode hebben we bijvoorbeeld organisaties geholpen om de impact van een voorgenomen transitie in kaart te brengen en daarop te anticiperen.

Voorbeeld
Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland

Samenwerking rond de Zeeuwse arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar stapsgewijs ontstaan onder de noemer ‘Aan de slag in Zeeland’. Vanuit de organisch ontstane samenwerking en de strategische uitdagingen die voorliggen, is er behoefte aan een meerjarenagenda. GovernEUR is in samenwerking met CVC gevraagd om in gesprek met alle partijen een meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland op te stellen. Deze agenda bestaat uit een gedeelde ambitie en een selectie van prioritaire thema’s en projecten.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies