Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Lopende projecten

Governance van Aquathermie

Het benutten van warmte en koelte uit verschillende waterbronnen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het bereiken van klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Bij de realisatie van aquathermieprojecten zijn echter veel partijen en belangen betrokken. Rondom de toepassing van aquathermie spelen daarom verschillende governance-vraagstukken.

In opdracht van STOWA voeren GovernEUR, H2Ruimte en DRIFT een onderzoek uit naar de governance van aquathermie. Het hoofddoel van het onderzoek is om een afwegingskader te ontwikkelen voor de rolkeuze van waterbeheerders, provincies en gemeenten. Waterbeheerders, provincies en gemeenten zoeken namelijk nadrukkelijk naar de rol die zij kunnen spelen als overheid, verschillende vormen van samenwerking en sturingsmogelijkheden bij aquathermieprojecten. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie geïdentificeerde prototypes (publiek warmtebedrijf, commercieel warmtebedrijf en publiek-maatschappelijke samenwerking) en wordt een krachtenveldanalyse uitgevoerd waarmee de kansen en belemmeringen per prototype inzichtelijk worden gemaakt.

#aquathermie #water #bodem #governance

SECURe

GovernEUR gaat aan de slag in het H2020-project SECURe (‘Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks’). Het project zal wetenschappelijke kennis genereren voor mitigatie van risico’s en monitoring van milieubeschermingsmaatregelen voor ondergrondse energiebronnen en opslagmethoden. GovernEUR is samen met TNO verantwoordelijk voor het opzetten van monitoringssystemen voor “onconventionele hydrocarbon productie” (schalieolie en –gas) en ondergrondse CO2-opslag. Dat gebeurt samen met stakeholders, waaronder burgers, voor vier testlocaties in Nederland, UK, Polen en Duitsland.

#opslagmethoden #energiebronnen #monitoringssystemen #bodem

NKWK onderzoek naar klimaatadaptatie en sociale veerkracht

Hoe kunnen we de wisselwerking tussen klimaatadaptatie, leefbaarheid en sociale veerkracht begrijpen en benutten? GovernEUR gaat samen met Deltares en RIVM met deze onderzoeksvraag aan de slag voor het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Vanuit GovernEUR zullen Vivian en Jitske zich richten op het betrekken van burgers; hoe participatieaanpakken op maat overheden en gemeenschappen kunnen helpen om te werken aan maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie, sociale veerkracht en leefbaarheid. 

#water #klimaatadaptatie #leefbaarheid #sociale veerkracht

Inclusiviteit in participatieprocessen

Inclusiviteit komt steeds vaker terug in de doelstellingen van bedrijven en overheden. Ook bij het organiseren van burgerparticipatie is inclusiviteit belangrijk. Alle belanghebbenden moeten in staat zijn om te participeren. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan een evenredige en diverse vertegenwoordiging van de belangen en aan een effectief proces. Daarmee is inclusiviteit niet altijd vanzelfsprekend en raakt het ook aan representativiteit, diversiteit, effectiviteit en empowerment in het participatieproces.

Rondom de betekenis en praktische waarborging van inclusiviteit heerst nog te veel onduidelijkheid. Het kennisknooppunt Participatie, programma van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opdracht gegeven om dieper op dit onderwerp in te gaan. Door wetenschappelijke- en praktijkinzichten te verzamelen wordt een verdiepende slag gemaakt. De vragen die centraal staan gaan over wat inclusiviteit inhoudt, waarom streven naar inclusiviteit meerwaarde heeft en hoe participatieprocessen meer inclusief worden.

#inclusiviteit #participatie #participatieprocessen

Economische effecten van het coronabeleid

Voor het COVID-19 onderzoeksproject: ‘De veerkrachtige regio’ heeft Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics een ZonMw onderzoeksbeurs in de wacht gesleept. Het onderzoek richt zich op de economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn. Jurian Edelenbos (ESSB) en Jitske van Popering (GovernEUR) zullen de vertaalslag leggen naar het beleid. In samenwerking met regionale en lokale overheden worden de economische inzichten regionaal toegepast en ingezet in besluitvorming.

#COVID-19 #coronabeleid #besluitvorming

Omgevingswet en de Z4

Vorig jaar is in de CoP Bodem & Omgevingswet voor de provincie Zeeland geoefend met het OW-kerninstrumentarium in relatie tot bodembeheer. In de vervolgopdracht wil de provincie Zeeland, samen met waterschap Scheldestromen en de vier grootste Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen), meer focussen op specifieke stedelijke opgaven, vanuit het bredere spectrum aan disciplines voor het omgevingsbeleid. Daartoe zal elke afzonderlijke gemeente een specifieke casus inbrengen inzake een maatschappelijke opgave in het omgevingsbeleid.

#omgevingswet #bodembeheer #stedelijke omgeving #ruimtelijke ordening

Monitoring projecten DuurzaamDoor Participatietafel Water

De DuurzaamDoor Participatietafel Water stimuleert innovatieve projecten die bijdragen aan bewustzijn van en educatie over water. Er zijn 13 projecten in uitvoering, variërend van een VR-bril voor aardrijkskundelessen en een lespakket voor het benutten van regenwater bij bierbrouwen, tot ambassadeurs in wijken met wateroverlast en een spel in een museum. GovernEUR is gevraagd een lerende evaluatie naar deze projecten uit te voeren om lessen en leerervaringen te definiëren. Daarbij wordt zowel gekeken naar de lessen uit de projecten, als naar de wijze waarop de Participatietafel water haar ondersteunende rol optimaal kan spelen.

#water #lerende evaluatie #participatietafel

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies