Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Lopende projecten

SECURe

GovernEUR gaat aan de slag in het H2020-project SECURe (‘Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks’). Het project zal wetenschappelijke kennis genereren voor mitigatie van risico’s en monitoring van milieubeschermingsmaatregelen voor ondergrondse energiebronnen en opslagmethoden. GovernEUR is samen met TNO verantwoordelijk voor het opzetten van monitoringssystemen voor “onconventionele hydrocarbon productie” (schalieolie en –gas) en ondergrondse CO2-opslag. Dat gebeurt samen met stakeholders, waaronder burgers, voor vier testlocaties in Nederland, UK, Polen en Duitsland.

#opslagmethoden #energiebronnen #monitoringssystemen #bodem

H2020-project SECURe

SECURe is een acronym voor Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks. Dit H2020-project moet aanbevelingen opleveren over best practices voor “onconventionele hydrocarbon productie” (lees: schaliegas) en ondergrondse CO2-opslag. SECURe zal wetenschappelijke kennis genereren voor mitigatie van risico’s en monitoring van milieubeschermingsmaatregelen voor nieuwe ondergrondse energiebronnen en opslagmethoden. GovernEUR is samen met TNO hoofdaannemer voor de onderzoekstaak ‘participatory monitoring’ waarin een aanpak voor monitoringssystemen wordt ontworpen die in samenwerking met stakeholders, waaronder burgers, kunnen worden opgezet. De ontworpen aanpak wordt geïmplementeerd voor vier testlocaties in Nederland, UK, Polen en Duitsland. De te ontwerpen aanpak wordt gebaseerd op inzichten uit een literatuurstudie en een workshop met experts en stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de testlocaties.

#energie #opslag #CO2 #milieubeschermingsmaatregel #monitoringssysteem #evaluatie

Marker Wadden – Bestuurskundige beelden over een complex waterbouwkundig project

Begin september 2018 is het eerste eiland van de Marker Wadden officieel voor het publiek opengesteld. In opdracht van Deltares is een reflectie uitgevoerd op dit complexe publiek-privaat-maatschappelijk infrastructuurproject, door een bestuurskundige duiding van de inhoudelijke en procesmatige uitkomsten van de Marker Wadden. Er zijn vier beelden afgeleid waarmee het Marker Wadden-project als bestuurskundige opgave getypeerd kan worden:
1. Innovatief samenwerkingsproject tussen overheid, markt en kenniswereld.
2. Project met meervoudige en divergerende belangen en betekenissen.
3. Vraagstuk van multilevel governance.
4. Adaptief en veerkrachtig project, van ontwerp tot beheer en onderhoud.
De reflectie schetst een veelkleurig en meervoudig beeld van menselijk ingrijpen in een natuurlijk systeem. Naast ecologische, ruimtelijke en economische belangen en effecten, zijn er resultaten en inzichten op te tekenen over de manier waarop betrokken partijen de opgave trachten te sturen en te begrijpen. Inzicht in hoe de samenwerking tussen deze partijen is verlopen in de planning en uitvoering van de Marker Wadden verschaft informatie over de wijze waarop het toekomstig gebruik, beheer, onderhoud en beoogde meerwaarde, georganiseerd kan worden.
De bestuurskundige beelden nuanceren de overheersende nadruk op ecologie en economie. Er zou dus niet alleen gemonitord moeten worden op ecologische en economische ontwikkelingen, maar ook op ontwikkelingen van meer maatschappelijke en bestuurlijke aard, in relatie tot de organisatie van beheer en onderhoud. Deze aspecten moeten ook centraal staan in de aanstaande monitorings- en evaluatiefase van het project Marker Wadden (2019 – 2022).

#reflectie #bestuurskunde #ecologie #economie #markerwadden

Taskforce governance Schouwen-Duiveland

Als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland is op Schouwen-Duiveland een broedplaats zoetwater opgericht. In deze broedplaats werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan concrete zoetwateroplossingen op Schouwen-Duiveland. GovernEUR is gevraagd een taskforce governance vorm te geven. Wanneer er in de zoetwaterprojecten concrete belemmeringen zijn op het gebied van samenwerking, wet- en regelgeving, beleid en financiering, zal de taskforce hiervoor oplossingen ontwikkelen. Voor concrete governance vragen zal de taskforce advies uitbrengen en voor complexe vragen worden samen met experts innovatieve oplossingen ontwikkeld.

#schouwen-duiveland #zoetwateroplossingen #taskforce #governance 

Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland

Samenwerking rond de Zeeuwse arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar stapsgewijs ontstaan onder de noemer ‘Aan de slag in Zeeland’. Vanuit de organisch ontstane samenwerking en de strategische uitdagingen die voorliggen, is er behoefte aan een meerjarenagenda. GovernEUR is gevraagd om in gesprek met alle partijen een meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland op te stellen. Deze agenda zal een toekomstbeeld van de Zeeuwse arbeidsmarkt bevatten, agendeert relevante thema’s en activiteiten, en bevat een duiding van taken, rollen en samenwerking. Voor het opstellen van deze agenda werkt GovernEUR samen met associate researcher Iris Casteren van Cattenburch.

#zeeland #arbeidsmarkt #meerjarenagenda

Economische effecten van het coronabeleid

Voor het COVID-19 onderzoeksproject: ‘De veerkrachtige regio’ heeft Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics een ZonMw onderzoeksbeurs in de wacht gesleept. Het onderzoek richt zich op de economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn. Jurian Edelenbos (ESSB) en Jitske van Popering (GovernEUR) zullen de vertaalslag leggen naar het beleid. In samenwerking met regionale en lokale overheden worden de economische inzichten regionaal toegepast en ingezet in besluitvorming.

#COVID-19 #coronabeleid #besluitvorming

Omgevingswet en de Z4

Vorig jaar is in de CoP Bodem & Omgevingswet voor de provincie Zeeland geoefend met het OW-kerninstrumentarium in relatie tot bodembeheer. In de vervolgopdracht wil de provincie Zeeland, samen met waterschap Scheldestromen en de vier grootste Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen), meer focussen op specifieke stedelijke opgaven, vanuit het bredere spectrum aan disciplines voor het omgevingsbeleid. Daartoe zal elke afzonderlijke gemeente een specifieke casus inbrengen inzake een maatschappelijke opgave in het omgevingsbeleid.

#omgevingswet #bodembeheer #stedelijke omgeving #ruimtelijke ordening

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies