Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Lopende projecten

Deltaprogramma samenhang en verbinding

Eén van de speerpunten in het Deltaprogramma 2021 is samenhang en verbinding; samenhang binnen het Deltaprogramma en verbinding met opgaven buiten het Deltaprogramma. Stapsgewijs wordt via informele bestuurlijke overleggen toegewerkt naar een aanpak voor samenhang en verbinding. GovernEUR is gevraagd hierbij te ondersteunen, zo wordt inspiratie over interbestuurlijke samenwerking geboden en worden tussentijdse uitkomsten geordend richting besluitvorming.

De vitaliteit en uitbreidingskansen van de recreatiebossen in Zuid-Holland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies hebben in de landelijke Bossenstrategie doelen en ambities opgesteld die bijdragen aan de realisatie van vitale bossen en 10% meer bosareaal in 2030. Het doel is om daarmee toe te werken naar gezonde, toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde bossen.

Voordat er concrete projecten worden ontwikkeld om bossen in recreatiegebieden in Zuid-Holland te vitaliseren en uit te breiden, willen de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer eerst inzicht hebben in de actuele vitaliteit van die bossen. Daarnaast willen zij een inventarisatie van de kansen die benut kunnen worden om het huidige bosareaal uit te breiden binnen of aansluitend op de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Tevens willen zij zicht krijgen op de kosten van uitbreiding en de baten zoals CO2-vastlegging, biodiversiteit en recreatieve waarde.

H2Ruimte, Urban Synergy en Staatsbosbeheer werken samen met GovernEUR om de vitaliteit en uitbreidingskansen van recreatiebossen in Zuid-Holland te inventariseren. De belangrijkste onderdelen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van bostypologieën, het uitvoeren van een 0-meting vitaliteit en werksessies rondom bosuitbreiding met de zeven beheerteams van Staatsbosbeheer. Het project wordt begeleid door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer.

Het project resulteert in een kaartenatlas met gegevens van alle bosarealen in recreatiegebieden in Zuid-Holland omtrent vitaliteit, uitbreidingskansen en realiseerbare baten. Het eindproduct is een belangrijke uitvoeringsgerichte bouwsteen voor concrete vitaliserings- en uitbreidingsprojecten in het kader van de landelijke Bossenstrategie.

#bossenstrategie #vitaliteit #uitbreidingskansen #zuidholland

Marker Wadden – Bestuurskundige beelden over een complex waterbouwkundig project

Begin september 2018 is het eerste eiland van de Marker Wadden officieel voor het publiek opengesteld. In opdracht van Deltares is een reflectie uitgevoerd op dit complexe publiek-privaat-maatschappelijk infrastructuurproject, door een bestuurskundige duiding van de inhoudelijke en procesmatige uitkomsten van de Marker Wadden. Er zijn vier beelden afgeleid waarmee het Marker Wadden-project als bestuurskundige opgave getypeerd kan worden:
1. Innovatief samenwerkingsproject tussen overheid, markt en kenniswereld.
2. Project met meervoudige en divergerende belangen en betekenissen.
3. Vraagstuk van multilevel governance.
4. Adaptief en veerkrachtig project, van ontwerp tot beheer en onderhoud.
De reflectie schetst een veelkleurig en meervoudig beeld van menselijk ingrijpen in een natuurlijk systeem. Naast ecologische, ruimtelijke en economische belangen en effecten, zijn er resultaten en inzichten op te tekenen over de manier waarop betrokken partijen de opgave trachten te sturen en te begrijpen. Inzicht in hoe de samenwerking tussen deze partijen is verlopen in de planning en uitvoering van de Marker Wadden verschaft informatie over de wijze waarop het toekomstig gebruik, beheer, onderhoud en beoogde meerwaarde, georganiseerd kan worden.
De bestuurskundige beelden nuanceren de overheersende nadruk op ecologie en economie. Er zou dus niet alleen gemonitord moeten worden op ecologische en economische ontwikkelingen, maar ook op ontwikkelingen van meer maatschappelijke en bestuurlijke aard, in relatie tot de organisatie van beheer en onderhoud. Deze aspecten moeten ook centraal staan in de aanstaande monitorings- en evaluatiefase van het project Marker Wadden (2019 – 2022).

#reflectie #bestuurskunde #ecologie #economie #markerwadden

Taskforce governance Schouwen-Duiveland

Als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland is op Schouwen-Duiveland een broedplaats zoetwater opgericht. In deze broedplaats werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan concrete zoetwateroplossingen op Schouwen-Duiveland. GovernEUR is gevraagd een taskforce governance vorm te geven. Wanneer er in de zoetwaterprojecten concrete belemmeringen zijn op het gebied van samenwerking, wet- en regelgeving, beleid en financiering, zal de taskforce hiervoor oplossingen ontwikkelen. Voor concrete governance vragen zal de taskforce advies uitbrengen en voor complexe vragen worden samen met experts innovatieve oplossingen ontwikkeld.

#schouwen-duiveland #zoetwateroplossingen #taskforce #governance 

Economische effecten van het coronabeleid

Voor het COVID-19 onderzoeksproject: ‘De veerkrachtige regio’ heeft Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics een ZonMw onderzoeksbeurs in de wacht gesleept. Het onderzoek richt zich op de economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn. Jurian Edelenbos (ESSB) en Jitske van Popering (GovernEUR) zullen de vertaalslag leggen naar het beleid. In samenwerking met regionale en lokale overheden worden de economische inzichten regionaal toegepast en ingezet in besluitvorming.

#COVID-19 #coronabeleid #besluitvorming

Omgevingswet en de Z4

Vorig jaar is in de CoP Bodem & Omgevingswet voor de provincie Zeeland geoefend met het OW-kerninstrumentarium in relatie tot bodembeheer. In de vervolgopdracht wil de provincie Zeeland, samen met waterschap Scheldestromen en de vier grootste Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen), meer focussen op specifieke stedelijke opgaven, vanuit het bredere spectrum aan disciplines voor het omgevingsbeleid. Daartoe zal elke afzonderlijke gemeente een specifieke casus inbrengen inzake een maatschappelijke opgave in het omgevingsbeleid.

#omgevingswet #bodembeheer #stedelijke omgeving #ruimtelijke ordening

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies