Sociaal Domein Breda – Quick Scan Thematafels voorliggend veld

Het sociaal domein is de laatste jaren gekenmerkt door een grootscheepse decentralisatie. Gemeenten zijn sinds 3 jaar verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De gemeente Breda heeft de decentralisatie-opgave vertaald in het programma ‘Breda Doet’. Zoveel mogelijk doen met minder middelen vraagt om coördinatie tussen zorg- en hulpverlenende organisaties en initiatiefnemers en om complementariteit van activiteiten voor cliënten en/of doelgroepen. In Breda heeft men de decentralisatieoperatie opgevat als kans om (nog) meer dan voorheen, de cliënt centraal te stellen bij het bepalen van het aanbod aan zorg- en hulpvoorzienin-gen. Er wordt getracht zoveel mogelijk opgaven-gestuurd te gaan wer-ken. Dit vraagt om een betere coördinatie tussen organisaties en initiatiefnemers bij het formuleren en aanbieden van hun activiteiten voor cliënten en doelgroepen. Daartoe zijn zeven thematafels opgericht in het voorliggende veld (alle niet-specialistische zorg- en hulpverlening).
In opdracht van de gemeente Breda, expertiseveld Sociaal Domein, is een tussenevaluatie uitgevoerd naar het gebruik van een Toetsingskader waarmee de thematafels hun subsidieaanvragen en hun zorg- en hulpprogramma’s vormgeven. Op basis van de quick-scan zijn adviezen gegeven over verbetering van het toetsingskader alsmede de werking van de thematafels. De adviezen zijn samengevat in het idee van “meervoudig leren”. Om de ingezette werkwijze verder te brengen en op te schalen is het noodzakelijk om een meervoudig leerproces te organiseren, dat plaatsvindt 1) Aan elke thematafel, 2) Tussen de thema-tafels, en 3) Tussen het voorliggende en specialistische veld.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts