Regionaal expertisenetwerk Zuid-Holland voor 3D-ruimtelijke ordening

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, en met subsidie van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, heeft GovernEUR een verkenning uitgevoerd voor het opzetten van een regionaal expertisenetwerk voor kennisontwikkeling en –uitwisseling over zg. 3D-ruimtelijke ordening. In dit planningsconcept wordt niet alleen bovengronds gekeken (2D), maar worden ondergrondse en bovengrondse ruimte als één entiteit gezien (3D). Vanuit 3D-ruimtelijke ordening kunnen oplossingen voor complexe ruimtelijke opgaven ontwikkeld kunnen worden, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, herstructurering en verdichting, ondergrondse infrastructuur en natuurlijke bronnen. Het expertisenetwerk moet zich verbinden met vraagstukken in de beleids- en beheerpraktijk die de stakeholders zelf agenderen.

Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van het expertisenetwerk een zaak van de lange(re) adem is. Het blijkt voor de praktijkpartners lastig om kennisontwikkeling en -uitwisseling proactief aan te pakken, omdat de nadruk ligt op praktische oplossingen in het hier en nu. En dat terwijl men wèl kennisvragen formuleert die breder zijn dan het directe eigenbelang en verder in de toekomst liggen. De gewenste mate van abstractie en van strategische niveau wordt niet altijd bereikt en vastgehouden. In 2018 wordt het netwerk verder ontwikkeld door een actievere inbreng van de deelnemende kennisinstituten.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts