Handreiking waterwaarden in de Omgevingswet

Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het waterschap Vallei en Veluwe voerde GovernEUR een lerende evaluatie in 6 pilots waarin is geëxperimenteerd met het instrumentarium van de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten uit 26 wetten in één wet. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, zoals woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Voor overheden is dit een majeure verandering. Het betekent dat bestaande werkwijzen komen te vervallen of sterk veranderen. De waterschappen wilden door de zes pilot te weten komen hoe hun bestaande werkwijze verandert ten aanzien van de pijlers cultuurverandering, integraliteit en samenhang, participatie en tot slot digitalisering. GovernEUR heeft dit traject begeleid door het organiseren van reflectiesessies en interviewrondes. We hebben het traject afgesloten met een handreiking voor professionals hoe waterwaarden te borgen bij de omgang met de nieuwe Omgevingswet.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

     

    Recent Posts