Evaluatie programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft GovernEUR een evaluatie uitgevoerd naar de resultaten van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Met dit programma willen provincie en gemeenten zich voorbereiden op de toekomstige opgaven door te verkennen welk kwaliteiten van veerkrachtige bestuur zij nodig hebben om deze opgaven aan te gaan. Een goede regionale samenwerking, sterke(re) samenwerking in de keten van (semi-)overheidsorganisaties en in de triple helix, en een bestuur dichtbij de burger zijn daarvoor de voornaamste ingrediënten.
Versterking van de bestuurskracht komt in verschillende soorten en maten, variërend van ad hoc samenwerking tussen gemeenten, via Wgr-regelingen en ambtelijke fusies, tot gemeentelijke herindeling. Door verschillende manieren van dataverzameling (documentanalyse, survey en interviews) is onderzocht (vanuit bestuurlijk, politiek en ambtelijk perspectief) hoe de bestuurskracht van gemeenten, regio’s en subregio’s zich ontwikkeld heeft onder invloed van het programma. Tevens wordt in beeld gebracht welke nieuwe opgaven zich voor gemeenten en regio’s de komende tijd aandienen en op welke wijze zij de benodigde bestuurskracht willen gaan mobiliseren.

De bevindingen van het evaluatieonderzoek werden op 13 februari 2019 gepresenteerd op de slotconferentie Veerkrachtig Bestuur in Brabant.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts