Onderzoeksrapporten

onderzoeksrapporten

Lerende evaluatie DuurzaamDoor Participatietafel Water

Resultaten van een lerende evaluatie

Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Dordrecht

Omgaan met de pilot paradox

Helpende handen bij overstroming

Verkenning van spontaan hulpaanbod

Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen

Literatuurstudie naar participatie

Enquête herijking Deltaprogramma

Enquête herijking Deltaprogramma

Eindrapportage MIRT evaluatie Eiland van Dordrecht

Lerende evaluatie van het MIRT proces

De Enschedese Gemeenteraad en De Diepe Ondergrond

Eindrapport voor de gemeenteraad van Enschede

Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Evaluatierapport

Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water

Handreiking voor het opstellen van omgevingsvisies

Die het water deert die het water keert: Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave

Opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid