Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Het waterschap Brabantse Delta heeft in 2015 de bestuurlijke ambitie uitgesproken om bij projecten meer participatie met burgers en andere belanghebbenden te organiseren. In een aantal projecten heeft het waterschap dit nieuwe beleid toegepast. Voor waterschap Brabantse Delta heeft GovernEUR een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het participatieproces rondom een dijkversterkingsproject langs de Amer en de Donge in Geertruidenberg. Het participatieproces is volgens de betrokkenen niet naar tevredenheid verlopen, met teleurstelling en juridische procedures tot gevolg. GovernEUR heeft met een lerende evaluatie in beeld gebracht wat de oorzaken hiervan zijn, hoe deze te verklaren zijn en hoe in de toekomst participatieprocessen beter ingericht en uitgevoerd kunnen worden. Dat is uitgemond in een eindrapport en een advies voor het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts